+302551402425 +306947904958 Βιζβίζη 29-31, Αλεξανδρούπολη info@ergodomisi.gr
hero image


 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Εργοδόμηση Παυλίδης - Πολιτικός Μηχανικός - Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Τοπογραφικά Σχέδια
- Σχεδιασμός Μελέτη & Επίβλεψη Οικοδομικών Έργων - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων - Έκδοση αδειών - Αλεξανδρούπολη 

Η εταιρεία Εργοδόμηση του Πολιτικού Μηχανικού Παυλίδη Νικολάου είναι μια εταιρεία με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης και ειδικεύεται στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.

Το ΠΕΑ αναπαριστά την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου. Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΕΑ είναι τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η εκτιμώμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι εκτιμώμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε συμβολαιογράφος που συντάσσει συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ στο συμβόλαιο και να προσκομίζει επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Επίσης, σε κάθε σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα αντίστοιχα πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται από τον Σεπτέμβριο του 2015 και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 58, παράγραφος 3, του νόμου 4342/2015.

 

Εάν το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και/ή κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή βασίζονται, κατά προτεραιότητα, στις επιλέξιμες επεμβάσεις που προβλέπονται κάθε φορά.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός αν γίνει ριζική ανακαίνιση του κτιρίου πριν από τη λήξη της δεκαετίας. Σε αυτή την περίπτωση, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και απαιτείται η έκδοση ενός νέου ΠΕΑ για το ανακαινισμένο κτίριο.